dimecres, 7 d’octubre de 2009

QUE ÉS LA FORMACIÓ BONIFICADA ?


INFOCENTRE us informa sobre tot el procés i gestió del vostre crèdit per Formació perquè qualsevol curs que realitzeu amb nosaltres pugui resultar-vos total o parcialment GRATUÏT.
1.– Què és?

Totes les empreses que cotitzen per formació professional disposen d’un CRÈDIT DE FORMACIÓ ANUAL. Aquest crèdit, no s’ha d’entendre com un crèdit bancari, és una quantia per invertir en Formació, és a dir, un import que li correspon a cada empresa, d’ús lliure per la formació.

Una vegada realitzada la formació, la despesa será deduïda mitjançant les cotitzacions a la Seguritat Social. L’ organisme encarregat de la gestió de la bonificació és la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Si aquest crèdit no l’utilitzeu per un any, l’haureu perdut.

2.– D’on surt aquest crèdit?

El crèdit prové de l’import cotitzat per l’empresa en concepte de Formació Professional, durant l’any anterior. A aquest import se li aplica un percentatge de bonificació en funció de la plantilla mitjana (veure la taula) que determina el crèdit.

3.– No he de pagar res?

El sistema de Formació estableix que les empreses de més de 9 treballadors han de realitzar una petita aportació privada, que pot ser econòmica (no bonifican-se tot el curs) o realitzant almenys part del curs en la jornada laboral.
4.– Com utilitzar el crèdit de la meva empresa?


Quan coneixem el crèdit per formació per la nostra empresa, elaborem un PLA DE FORMACIÓ, tenint en compte que us bonificareu total o parcialment el preu del curs, sempre que cumplim els requisits. A mesura que anem desenvolupant la formació i bonificant-la la quantia del crèdit per formació s’anirà restant. Des de que decidiu realitzar la formació fins que aquesta es bonifiqui, seran necessaris tot un seguit de tràmits administratius. Que INFOCENTRE realitzarà sense cap cost addicional a la formació.

L’empresa per poder bonificar-se el crèdit ha d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i les Obligacions tributaries.


5.– Quins treballadors poden accedir aquest model?

Podran realitzar els cursos “bonificats” tots aquells treballadors que cotitzin per la contingència de Formació Professional en empreses privades o Entitats Públiques Empresarials.

Per tant queden exclosos els Autònoms i Funcionaris.

6.– Com es bonifica la formació?

Les empreses poden gestionar directament el seu crèdit per formació i realitzar tots els tràmits administratius i burocràtics amb la Fundació Tripartita.

Peró també poden agrupar-se amb altres empreses i delegar aquests tràmits a una entitat organitzadora com INFOCENTRE, per que li resulti senzill el procediment i no hagi de destinar-hi recursos.


En resum...

Anualment el “Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales” assigna a la vostra empresa una quantia (Crèdit de Formació) per formar els vostres treballadors.

Aquest import resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’empresa l’any anterior en concepte de Formació Profesional, el percentatge que anualment s’estableix en la Llei de Pressupostos Generals de l’ Estat.

El Crèdit per formació varia en funció del tamany de l’empresa i es fa efectiu mitjançant Bonificacions en la cotitzacions de la Seguretat Social.